Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού Φωτογραφίας

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Εστία Πύργου Καλλίστης» (εφεξής καλούμενος «Διοργανωτής») σας καλεί να μοιραστείτε μαζί του τις εμπειρίες σας από το χωριό Πύργος Σαντορίνης, συμμετέχοντας με μια φωτογραφία σας στον διαγωνισμό που διοργανώνει ο σύλλογος.

Το θέμα του διαγωνισμού είναι «Εικόνες του Πύργου». Ο Πύργος παραδοσιακό χωριό με όμορφες γωνιές, καταπληκτική θέα σε όλο το νησί αλλά και φιλόξενους κατοίκους είμαστε βέβαιοι ότι θα σας εμπνεύσει να δείξετε το ταλέντο σας!
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Εστία Πύργου Καλλίστης» διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών για την δημιουργία του λευκώματος και της προβολής του χωριού με κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο αναφέροντας πάντα το όνομα του συμμετέχοντος.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλες και όλοι όσοι έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα μέλη και το διοικητικό συμβούλιο του πολιτιστικού συλλόγου «Εστία Πύργου Καλλίστης».

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την από 25 Ιουνίου έως 24 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 23:59. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό ή να λάβουν μέρος στην ψηφοφορία θα πρέπει να κάνουν “like” στη σελίδα του πολιτιστικού συλλόγου «Εστία Πύργου Καλλίστης» στο facebook. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στο διαγωνισμό με όσες συμμετοχές αυτός επιθυμεί. Διευκρινίζεται ότι ως «συμμετοχή» θεωρείται η ανάρτηση φωτογραφίας στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης www.facebook.com και πιο συγκεκριμένα στη σελίδα www.facebook.com/PyrgosSantoriniEstia, που διατηρεί σε αυτόν ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Εστία Πύργου Καλλίστης». Η ανάρτηση έκαστης φωτογραφίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από χρήστες/μέλη του ανωτέρω αναφερόμενου διαδικτυακού τόπου κατά το χρονικό διάστημα από την 20 Ιουνίου μέχρι και την 24 Σεπτεμβρίου 2014.  Ειδικότερα, όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να αναρτήσει (post) την/τις φωτογραφία/ίες του στην διαδικτυακή εφαρμογή του διαγωνισμού της σελίδας (page), που διατηρεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Εστία Πύργου Καλλίστης»  προκειμένου οι λοιποί χρήστες/μέλη της εν λόγω ομάδας να ψηφίσουν τη φωτογραφία που τους αρέσει (επιλέγοντας την ένδειξη “vote” σε αυτήν). Ο καθένας μπορεί να ψηφίσει όποιες φωτογραφίες θέλει χωρίς να είναι υποχρεωτικό να ψηφίσει τη φωτογραφία κάποιου άλλου. Οι συμμετέχοντες μπορούν να προσκαλούν φίλους να τους ψηφίσουν.

6. Δώρα. Θα βραβευθούν οι πέντε πιο προσφιλείς φωτογραφίες σύμφωνα με το Facebook. Οι τρεις πρώτοι θα κερδίσουν την διαμονή και διατροφή για δύο άτομα για ένα διήμερο στην Σαντορίνη. Ο τέταρτος και πέμπτος νικητής θα κερδίσουν  αναμνηστικά δώρα.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Εστία Πύργου Καλλίστης» διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση του. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Εστία Πύργου Καλλίστης»  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα δώρα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή και Επιλαχόντων Διαγωνισμού. Ο χρήστης που θα έχει προβεί στις ανωτέρω υπό όρο 5 ενέργειες και η αναρτημένη από αυτόν φωτογραφία θα έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους (ενδείξεις “vote”), μέχρι και την 12η νυκτερινή της 24ης Σεπτεμβρίου 2014, θα αναδειχθεί ως ο νικητής του διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ρητά ότι με το πέρας της 12ης νυκτερινής της 25ης Σεπτεμβρίου 2014, οι οποιεσδήποτε ενέργειες τυχόν μεταβάλλουν το μέχρι τότε αποτέλεσμα, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε, ο δε διαγωνισμός θα θεωρείται οριστικώς περατωθείς, όλες δε οι ψήφοι (οι αναρτήσεις της ένδειξης “vote”), που θα γίνονται μετά την πάροδο της ημερομηνίας (και ώρας) αυτής, δεν θα λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ο Διοργανωτής θα πραγματοποιήσει στις 28 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 15:00, ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή.

8. Ενημέρωση για την Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού καθώς θα ανακοινωθούν στον Διαδικτυακό Τόπο και οι παραπάνω θα ενημερώνονται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Εστία Πύργου Καλλίστης» με σχετικό προσωπικό μήνυμα στον Διαδικτυακό χώρο.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης και αποστολής σε αυτούς σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου το οποίο μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση που αρνηθούν να παραλάβουν το δώρο. Αντίστοιχα και εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω συνθήκες, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους επιλαχόντες εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ανακοινώνεται η μεταβίβαση του δώρου σε αυτούς και αποστολής σε αυτούς σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος, ή παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τους έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο δεν επικοινώνησαν για οποιοδήποτε λόγο με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος μέσω e-mail, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικού Δώρου το οποίο μεταβιβάζεται στους επόμενους επιλαχόντες. Σε περίπτωση που ούτε οι νικητές ούτε κανείς από τους επιλαχόντες δεν αποδεχτεί ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε ο διοργανωτής θα εξετάσει εκ νέου το διαγωνισμό και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση με την απόφασή του.

Το δώρο που θα διατεθεί από τον Διοργανωτή στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού, ορίζεται από αυτόν και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή του με μετρητά. Επίσης, το δώρο είναι προσωπικό, αμεταβίβαστο και θα παραλαμβάνεται από τους νικητές με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου τους.

9. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Εστία Πύργου Καλλίστης»  δεν φέρει ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Επίσης, η παρούσα προωθητική ενέργεια σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται, δεν επικυρώνεται, δεν διαχειρίζεται από, ούτε σχετίζεται με το Facebook, το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρει.

10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο.

11. Προσωπικά Δεδομένα. Η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος, καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Εστία Πύργου Καλλίστης», προκειμένου να προβαίνει κατά την εύλογη αυτού κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος τους.

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Εστία Πύργου Καλλίστης» ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους παρέχουν στο Διοργανωτή τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τον Διοργανωτή όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail [email protected] 

12. Ειδικοί όροι Διαγωνισμού – Πνευματικά δικαιώματα. Ρητά δηλώνεται ότι οι φωτογραφίες που θα αναρτηθούν, θα πρέπει να μην παραβαίνουν διατάξεις της νομοθεσίας, να μην είναι προσβλητικές, ανήθικου περιεχομένου και άσχετες με το ορισθέν θέμα, άλλως η διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να τις διαγράφει χωρίς καμία προειδοποίηση. Επίσης, η λήψη της φωτογραφίας θα πρέπει να έχει γίνει από τον ίδιο τον συμμετέχοντα και να αποτελεί δικό του πρωτότυπο έργο, δηλαδή οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ενώ σε περίπτωση διχογνωμίας ή αμφισβήτησης επί των δικαιωμάτων αυτών, η Διοργανώτρια δεσμεύεται να προβαίνει σε διαγραφή της φωτογραφίας χωρίς καμία ευθύνη της για το λόγο αυτό, οπότε η διαφορά θα διευθετείται μεταξύ των ενδιαφερομένων. Η φωτογραφία με την οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος δεν θα πρέπει να φέρει κάποιο διακριτικό τίτλο (watermark) καθώς επίσης και να αποτελεί πρωτότυπο έργο στην υψηλότερη δυνατή ανάλυση. Η φωτογραφία δεν πρέπει να περιέχει ή να παραπέμπει σε εμπορικά σήματα τρίτων. Αν οι συμμετέχοντες αποφασίσουν να αποστείλουν φωτογραφίες άλλων ατόμων (ενηλίκων ή παιδιών) θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του συγκεκριμένου ατόμου ή του κηδεμόνα του παιδιού. Δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές οι οποίες: Είναι αναληθείς, περιλαμβάνουν περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, προβάλλουν ως αποδεκτές ή προάγουν παράνομες δραστηριότητες, είναι μειωτικές για τα μέλη συγκεκριμένης φυλής, εθνικότητας, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού ή θρησκείας ή υποκινούν το μίσος εναντίον συγκεκριμένων ομάδων, είναι προσβλητικές, εκφοβιστικές ή υβριστικές για άλλα άτομα, απεικονίζουν κακομεταχείριση ζώων, περιέχουν υπέρμετρη χρήση χυδαίας γλώσσας, εκθέτουν με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα, συνιστούν ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα, συνιστούν προσποίηση κάποιου διάσημου, εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια παιδιών, απεικονίζουν τσιγάρα, οινοπνευματώδη ποτά, ναρκωτικά ή γυμνό με παρουσία παιδιών, απεικονίζουν εντελώς γυμνά σώματα, είναι πορνογραφικές, απεικονίζουν βία, σαδιστικές ή βάναυσες πράξεις, περιλαμβάνουν όπλα ή απομιμήσεις όπλων, προβάλλουν ως αποδεκτή την παράνομη χρήση ναρκωτικών ουσιών, παρουσιάζουν αρνητικά οποιαδήποτε εταιρεία, περιλαμβάνουν προτάσεις προσωπικού ή εμπορικού χαρακτήρα ή διαφημίσεις, περιλαμβάνουν υλικό τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών μεταδόσεων, είναι πολιτικού χαρακτήρα με οποιονδήποτε τρόπο, περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την πνευματική ή φυσική υγεία κάποιου ατόμου. Οι συμμετοχές δεν πρέπει να περιέχουν: i. δυσφημιστικές δηλώσεις, ii. απειλές εναντίον οποιουδήποτε ατόμου, επιχείρησης ή ομάδας, iii. οποιαδήποτε επικίνδυνη συμπεριφορά, iv. οποιαδήποτε ανάρμοστα ενδύματα ή στολίδια, v. οποιαδήποτε εμπορική /εταιρική διαφήμιση ή vi. οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά, βωμολοχία ή προσβολή των ηθών.Κάθε παρόμοιο περιεχόμενο θα διαγράφεται και ενδέχεται να αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές.Η διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε από τις ως αναγραφόμενες ενέργειες ή άλλη παράνομη ενέργεια η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αναρτήσαντα συμμετέχοντα.

Κάθε συμμετέχων ρητά συναινεί στην χρήση του ονόματος και της φωτογραφίας του, άνευ οιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος στα πλαίσια διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.

Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την τροποποίηση ή αλλοίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή του καθορισμού του νικητή. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα απώλυται αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους διενέργειας του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα αθλοθετηθέντα δώρα με άλλα ίσης αξίας και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο του διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων από την σελίδα www.facebook.com/PyrgosSantoriniEstia. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας αποστολής των συμμετοχών στο διαγωνισμό, μετά την τυχόν συντόμευση της προθεσμίας ή την ανάκληση του από τη Διοργανώτρια, σε περίπτωση που εξακολουθούν να λαμβάνονται συμμετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

15. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τη Διοργανώτρια δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή ο οποίος δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου του, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτόν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

 

+Share
©Maps by Google Inc.